MENU
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 470075
Số người trực tuyến:59
CƠ CẤU TỔ CHỨC

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng tham mưu, giúp Uỷ  ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thuỷ sản; thuỷ lợi; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thuỷ sản và muối; về các dịch vụ công thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định pháp luật và theo phân công hoặc uỷ  quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

                                                 
                                                                           TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ

Điều 5. Cơ cấu tổ chức bộ máy
1. Lãnh đạo Sở:
a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.
b) Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở và các công việc được ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công hoặc ủy quyền; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khi có yêu cầu; cung cấp tài liệu cần thiết theo yêu cầu của
Hội đồng nhân dân tỉnh; trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh về nhừng vấn đề trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý; phối hợp với Giám đốc Sở khác, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của Sở.
c) Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở phụ trách một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở.
d) Việc bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chức danh của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và theo quy định của pháp luật. Việc miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.
2. Cơ cấu tổ chức:
a) Tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở:
- Văn phòng Sở.
- Thanh tra Sở.
- Phòng Tổ chức - Cán bộ.
- Phòng Kế hoạch -Tài chính.
- Phòng Quản lý xây dựng công trình.
- Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp.
b) Các Chi cục trực thuộc Sở:
Chi cục trực thuộc Sở có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, có trụ sở và kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật, gồm:
- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (trên cơ sở sáp nhập phòng Trồng trọt thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào Chi cục Bảo vệ thực vật thành Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật).
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y (trên cơ sở sáp nhập phòng Chăn nuôi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào Chi cục Thú y thành Chi cục Chăn nuôi và Thú y).
- Chi cục Kiêm lâm (trên cơ sở sáp nhập Phòng Lâm nghiệp thuộc Sờ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào Chi cục Kiểm lâm).
- Chi cục Thủy lợi (trên ca sở sáp nhập Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão vào Chi cục Thủy lợi).
- Chi cục Thủy sản.
- Chi cục Phát triển nông thôn.
- Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản.
c) Các tồ chức sự nghiệp trực thuộc:
- Trung tâm Khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư.
- Trung tâm Giống thuỷ sản (đồi tên từ Trung tâm Giống thủy sản nước ngọt),
- Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn.
d) Các đơn vị đặc thù trực thuộc:
-Trung tâm ứng dụng Nông nghiệp công nghệ cao và Xúc tiến thương mại nông nghiệp (thành lập tại Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 21/8/2014 của ủy ban nhân đân tỉnh).
- Ban Quản lý Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình (thành lập tại Quyết định số 551/QĐ-ƯBND ngày 31/7/2013 của ủy ban nhân dân tỉnh);
e) Các tổ chức khác:
-Các đơn vị tự trang trải:
+ Trung tâm Tư vấn xây dựng nông nghiệp & Phát triển nông thôn (thành lập tại Quyết định s.ố 2317/QĐ-ƯB ngày 28/11/200 của ủy ban nhân dân tỉnh).
+ Ban quản lý dự án cơ sở hạ tầng thủy lợi (thành lập tại Quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của ủy ban nhân dân tỉnh).
+ Ban quản lý dự án thủy lợi (thành lập tại Quyết định số 1788/QĐ-UB ngày 02/10/2000 của ủy ban nhân dân tỉnh).
- Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh (thành lập tại Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 07/01/2011 của ủy ban nhân dân tỉnh).
Điều 6. Biên chế
1. Biên chế công chức, viên chức và lao động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và cơ cấu ngạch công chức, viên chức được câp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt.
2. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức viên chức được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt, hàng năm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch biên chế công chức, biên chế sự nghiệp theo quy định của pháp luật, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao.

  CÁC TIN KHÁC
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 23°C
Cao nhất: 24°C
Thấp nhất: 21°C
Độ ẩm: 82 %
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH NINH BÌNH
Địa chỉ: Số 2, đường Lê Hồng Phong – Phường Đông Thành – Thành phố Ninh Bình.
Số điện thoại trực: 030.3871174 - Fax: 030.3875824.