mộ đá | lăng mộ đá | lăng mộ đá | mộ đá | lăng mộ đá | lăng mộ đá | mẫu mộ đá đẹp | lang mo da | làm bằng đại học giá rẻ | làm bằng đại học giá rẻ |

Home


Bệnh bạc lá hại lúa và các biện pháp phòng chống

E-mail Print PDF

Trong nhng năm gn đây Bnh bc lá lúa có xu hướng gây hi ngày càng tăng trên các trà lúa tt c các huyn, th xã, thành ph trong tình. Năm 2013 tng din tích nhim bnh bc lá trên toàn tnh là  7.904 ha, tăng 70% so vi năm 2012. Bnh gây hi nng trên nhng rung bón tha đạm, ging nhim như Bc thơm s 7, LT 2, Tp giao... bnh thường phát trin và gây hi t giai đon lúa phân hoá đòng đến chc xanh. Nhng rung b hi nng, năng xut có th gim t 20-50%, thm chí ti 70%.

Để ch động phòng, chng bnh bc lá lúa hn chế đến mc thp nht s gây hi ca bnh trên đồng rung, Chi cc Bo v thc vt gii thiu v bnh bc lá và mt s bin pháp phòng chng như sau:

1. Triu chng bnh: Vét bnh t mép lá, mút lá lan dn vào trong phiến hoc kéo dài theo gân chính. Vết bnh lan rng theo đường gn sóng màu vàng nâu, vết bnh lúc đầu có màu xanh tái sau chuyn sang màu nâu vàng và khô. Trong điu kin nhit độđộ m cao trên b mt vết bnh xut hin nhng git dch vi khun hình tròn nh có màu vàng đục.

2. Nguyên nhân gây bnh và quy lut phát sinh, phát trin ca bnh:

Bnh bc lá do vi khun Xanthomnas campestris gây ra. Bnh thường phát trin mnh trong điu kin nóng m, nhit độ thích hp nht t 26-300C, và thường gây hi nng v lúa mùa.

Vi khun xâm nhp vào cây qua thu khng, l khí khng trên đầu lá, mép lá, đặc bit qua các vết thương xây xát trên lá. Trong điu kin mưa m thích hp, thun li cho s phát trin ca vi khun, trên b mt các vết bnh tiết ra nhng git dch vi khun. Thông qua s va chm gây xây xát gia các lá lúa, nh mưa gió lan truyn bnh sang các lá khác để tiến hành xâm nhim li nhiu ln trong thi k sinh trưởng ca cây lúa. Vì vy bnh thường phát sinh mnh sau các đợt mưa to, gió mnh. Nhng rung bón quá nhiu đạm, cây lúa xanh tt, thân lá mm yếu, hàm lượng đạm t do trong cây tích lu cao thì cây d b nhim bnh nng. Nhng chân rung chua, trũng, đặc bit là nhng vùng đất hu thì bnh phát trin mnh hơn. Các ging lúa có bn lá to, lá mm thì bnh thường nng hơn như LT 2, Bc Thơm s 7, Tp giao...  .. Giai đon lúa làm đòng đến chín sa là giai đon lúa mn cm vi bnh.

Ngun vi khun gây bnh tn dư trong rơm r, lúa chét, ht ca cây lúa b bnh và c di ký ch (c lng vc, c môi, c lá tre, c tranh,...). Ngoài ra, nó còn tn ti dng viên keo vi khun. Vi khun lây nhim nh git sương, nước tưới, nước mưa, nước lt và gió.

3. Bin pháp qun lý bnh: Đến nay chưa có loi thuc đặc hiu để tr bnh, Các loi thuc có trong danh mc đang s dng ch có tác dng phòng bnh khi bnh chm xut hin. Để phòng chng bnh bc lá mt cách hiu qu cn ch động phòng  bnh ngay t đầu v bng các bin pháp k thut tng hp:

- S dng các loi ging lúa có kh năng chng chu hoc ít nhim bnh, hn chế gieo cy các ging nhim bnh nng.

- Áp dng các bin pháp k thut canh tác lúa ci tiến(SRI), qun lý dch hi tng hp IPM, trong đó chú trng bin pháp chăm sóc như bón thúc sm, bón tp trung và cân đối N,P,K để to điu kin cho cây lúa kho, tăng kh năng chng chu đối vi bnh.

- Trên nhng rung bnh đã xut hin, dng bón phân đạm, không phun các cht kích thích sinh trưởng, phân bón lá và luôn gi đủ nước.

- Tiến hành phun phòng trên nhng ruông xanh tt, tha đạm, ging nhim và trên nhng rung chm xut hin bnh, trước hoc ngay sau các đợt mưa giông bng mt trong các loi thuc đặc hiu như: Physan 20L, Lobo 8WP, Xanthomix 20WP, Aivan…

(chú ý: đảm bo đủ nng độ và lượng nước thuc pha t 20-25lít/ sào).

Chi cục BVTV NB

Đỗ Thị Thao

 

 

 

Thông báo tinh hình sâu cuốn lá nhỏ và rầy nâu, rầy lưng trắng hại lúa vụ mùa năm 2014

E-mail Print PDF

Đến nay trà lúa mùa sm đang giai đon phân hoá đòng đến ôm đòng, trà mùa trung, mùa mun đẻ nhánh r đến cui đẻ. Nhìn chung trên phm vi toàn tnh lúa sinh trưởng và phát trin tt. Tuy nhiên, qua kết qu điu tra tình hình dch hi trên đồng rung cho thy mt s đối tượng dch hi đang phát sinh và có kh năng gây hi rng trên các trà lúa. C th:

1. Sâu cun lá nh: Sâu cun lá nh la 5 đã gây hi cc b trên các trà lúa, mt độ sâu còn li sau phòng tr trung bình 13,6 con/m2 (cao gp 1,5 ln so v mùa năm 2013), nơi cao: 30-50 con/m2, cá bit 100 con/m2 T5-N. Bướm sâu cun lá nh la 6 đang ra r, mt độ trung bình: 4 con/m2; nơi cao: 7-10 con/m2, cá bit 20-30 con/m2. Trng xut hin, mt độ trung bình 30 qu/m2, nơi cao: 60-100 qu/m2 (Kim Sơn, Yên Khánh, Yên Mô…).

Trong thi gian ti, bướm sâu cun lá nh la 6 tiếp tc ra r đến 10/8, sâu non n r t 10/8 đến 17/8 gây hi rng trên các trà lúa tt c các huyn, th xã, thành ph trong tnh. Mt độ sâu ph biến: 120 con/m2; nơi cao: 300- 400 con/m2; cá bit 500-700 con/m2. Nếu không phát hin và phun tr kp thi, nhiu din tích b hi nng làm sơ, trng lá, nh hưởng ln đến năng sut. Quy mô mc độ gây hi cao hơn so vi v mùa 2013.

2. Ry nâu, ry lưng trng: Ry la 5 đang gây hi ri rác trên các trà lúa, mt độ trung bình: 30 con/m2 (thp hơn so vi v mùa 2013), nơi cao: 40-50 con/m2; cá bit 150-200 con/m2 T4-TT (Kim Sơn, Nho Quan, Yên Mô...). Trng ry la 6 bt đầu xut hin, mt độ trung bình: 50 qu/m2; nơi cao: 200-300 qu/m2 (Yên Mô, Kim Sơn...).

Trong thi gian ti, ry cám la 6 s n r t 13/8 đến 22/8, gây hi cc b trên các trà lúa các huyn, th xã, thành ph trong tnh. Mt độ ph biến: 250 con/m2; nơi cao: 1.000-2.000 con/m2; cá bit 3.000 -5.000 con/m2. Nếu không phát hin và phun tr kp thi, nhng din tích b hi nng s làm đỏ lúa hoc gây cháy t sau 25/8 tr đi.

Ngoài ra sâu đục thân lúa 2 chm la 4 tiếp tc gây hi. Bnh khô vn, bnh bc lá, đốm sc vi khun gây hi cc b.

Trước tình hình sâu cun lá nh có kh năng gây hi din rng trên các trà lúa các huyn, th xã, thành ph trong tnh. Chi cc Bo v thc vt đề ngh:

1. Điu tiết nước hp lý, bón phân cân đối to điu kin cho cây lúa kho, tăng cường kh năng chng chu các đối tượng dch hi, đặc bit là bnh bc lá, đốm sc vi khun.

2.Tăng cường kim tra đồng rung, phân rõ các trà lúa, theo dõi cht ch din biến thi tiết, din biến các đối tượng dch hi để có bin pháp phòng tr kp thi khi ti ngưỡng. C th:

* Đối vi sâu cun lá nh: Phun tr trên nhng din tích có mt độ sâu ³ 20 con/m2 đối vi nhng trà lúa đang giai đon phân hoá đòng đến ôm đòng và ³ 50 con/m2 đối vi nhng trà lúa đang giai đon đẻ nhánh r đến cui đẻ khi sâu non r tui 2. Thi gian phun tr t 12/8- 18/8 bng mt trong các loi thuc đặc hiu có hot cht Fipronil, Abamectin, Ebamectin như: Director 70EC; Clever 150 SC, 300 WG; Dylan 5WP; Tango 800WG; Michigane 800WG; Silsau 4.0EC.

Nhng rung có mt độ sâu cao ³ 200 con/m2 phi tiến hành phun tr 2 ln, ln 2 cách ln 1 t: 4-5 ngày (Chú ý: Nhng rung có mt độ sâu cao có th hn hp thuc hoá hc và thuc sinh hc để phun tr, nhưng đảm bo đủ nng độ và lượng nước thuc đã pha t 20-25lít/sào).

*Đối vi ry nâu, ry lưng trng: Phun tr trên nhng rung có mt độ ry 2000 con/m2. Bng mt trong các loi thuc đặc hiu nh­­ư: Penaltyl 40WP, Sutin 5EC; 50SC, Midan 10WP, Cytoc 250 WP...thi gian phun tr t ngày 17/8- 22/8.

* Đối vi bnh bc lá, đốm sc vi khun:

- Bón phân cân đối, đặc bit không bón tha đạm và bón đạm mun v cui v.

- Trên nhng rung bnh đã xut hin, dng bón phân đạm, không phun các cht kích thích sinh trưởng, phân bón lá và luôn gi đủ nước.

- Tiến hành phun phòng trên nhng ruông xanh tt, tha đạm, ging nhim và trên nhng rung chm xut hin bnh, trước hoc ngay sau các đợt mưa giông bng mt trong các loi thuc đặc hiu như: Physan 20L, Alonil 800WG, Lobo 8WP, Xanthomix 20WP, Aivan…

Ngoài ra theo dõi và phòng tr kp thi bnh khô vn.

3. Tiếp tc dit tr chut bng các bin pháp, trong đó chú trng bin pháp th công như đào, bt, hun khói, s dng các loi cm, by.

4. Tăng cường công tác thanh tra qun lý thuc.

 

5. Các trm BVTV huyn, th xã , thành ph căn c vào thông báo ca Chi cc và tình hình c th ca huyn mình tham mưu, hướng dn, ch đạo các HTX và bà con nông dân phun tr kp thi hn chế đến mc thp nht thit hi do các đối tượng dch hi gây ra./.

Chi cục Bảo vệ Thực vật

Chi cục trưởng

Vũ Khắc Hiếu

 

Thông báo tình hình sâu đục thân 2 chấm hại lúa vụ mùa năm 2014

E-mail Print PDF

Đến nay trà lúa mùa sớm đang ở giai đoạn cuối đẻ nhánh đến phân hoá đòng; trà lúa mùa trung, mùa muộn đẻ nhánh đến đẻ rộ. Nhìn chung trên phạm vi toàn tỉnh lúa sinh trưởng và phát triển tốt do điều tiết nước hợp lý, chăm sóc và phòng trừ dịch hại kịp thời. Tuy nhiên qua kết quả điều tra tình hình dịch hại trên đồng ruộng cho thấy sâu đục thân lúa 2 chấm đang phát sinh và có khả năng gây hại cục bộ trên các trà lúa. Cụ thể:

Sâu non sâu đục thân 2 chấm lứa 3 đã gây hại rải rác trên các trà lúa, đặc biệt trên trà lúa mùa sớm, mật độ trung bình: 0,1 con/m2 (thấp hơn so với vụ mùa năm 2013), nơi cao: 1-3 con/m2; cá biệt: 5-7 con/m2T4,N . Hiện nay bướm sâu đục thân lúa hai chấm lứa 4 đang ra rộ, mật độ nơi cao: 0,5-3 con/m2. Trứng xuất hiện, mật độ nơi cao: 0,2-0,5 ổ/m2; cá biệt: 2-3 ổ/m2 (Nho Quan, Hoa Lư, Thị xã Tam Điệp, Yên Mô…). Đến nay tổng diện tích nhiễm sâu đục thân lúa hai chấm lứa 4 trên toàn tỉnh là: 13 ha, trong đó diện tích nhiễm nặng là: 3 ha.

Trong thời gian tới bướm sâu đục thân lúa hai chấm lứa 4 tiếp tục ra rộ đến ngày 10/8. Sâu non nở rộ từ 04/8 đến 17/8 (những diện tích gần nguồn lúa chét sớm hơn 2-3 ngày), gây hại cục bộ trên các trà lúa, đặc biệt trên trà lúa mùa sớm và mùa trung diện xanh tốt, gần nguồn lúa chét chủ yếu ở các huyện Nho Quan, Hoa Lư, thị xã Tam Điệp, Gia Viễn, thành phố Ninh Bình... Tỷ lệ hại trung bình: 0,5%; nơi cao: 5-10%; cá biệt trên 20% dảnh héo, bông bạc. Nếu không phun trừ kịp thời nhiều diện tích bị hại nặng ảnh hưởng lớn đến năng suất lúa.

Ngoài ra chuột hại tăng trên các trà lúa, sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 tiếp tục gây hại cục bộ trên những diện tích có mật độ cao chưa được phòng trừ.

Trước tình hình sâu đục thân lúa hai chấm lứa 4 có khả năng gây hạicục bộ trên các trà lúa Chi cục Bảo vệ thực vật đề nghị:

1. Đảm bảo đủ n­ước, bón phân cân đối, đúng kỹ thuật tạo điều kiện cho cây khỏe, tăng cường khả năng chống chịu các đối tượng dịch hại, đặc biệt là bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn.

2. Tăng cư­ờng kiểm tra đồng ruộng, phân rõ các trà lúa, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, diễn biến các đối tượng dịch hại để có biện pháp phun trừ kịp thời khi tới ngưỡng.

* Đối với sâu đục thân lúa hai chấm: Phun trừ trên những ruộng có mật độ ổ trứng ≥ 0,3 ổ/m2 khi sâu non tuổi 1 nở rộ. Những ruộng có mật độ ổ trứng  ≥ 1 ổ/m2 phải phun kép 2 lần, lần 2 sau lần 1 từ 5-7 ngày. Thời gian phun trừ từ ngày 5/8-15/8 (Riêng những diện tích gần nguồn lúa chét phun trừ sớm hơn từ 2-3 ngày) bằng một trong những loại thuốc đặc hiệu như: Dupont Prevathon 5SC, Tasodant 600EC, Vitory 585EC, Spaceloft 595EC; Monofos 500EC… (Chú ý: Đảm bảo nồng độ, liều lượng trên vỏ bao nhãn thuốc).

Ngoài ra tiếp tục diệt trừ chuột bằng các biện pháp, trong đó chú trọng biện pháp thủ công như: Đào, bắt, hun khói, sử dụng các loại cạm, bẫy.

3. Tăng c­ường công tác thông tin, tuyên truyền, hư­ớng dẫn.

4. Tăng c­ường công tác thanh tra quản lý thuốc BVTV.

 

5. Các trạm BVTV căn cứ vào thông báo của Chi cục và tình hình cụ thể, tham m­ưu với UBND huyện, thị xã, thành phố ra thông báo, hư­ớng dẫn cho các HTX và bà con nông dân phun trừ kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do các đối t­ượng dịch hại gây ra./.

Chi cục trưởng

Vũ Khắc Hiếu

 

Thông báo tình hình sâu cuốn lá nhỏ và chuột hại lúa vụ mùa năm 2014

E-mail Print PDF

Đến nay trà lúa mùa sớm đang ở giai đoạn đẻ nhánh rộ đến cuối đẻ, mùa trung bén rễ, hồi xanh đến bắt đầu đẻ nhánh, mùa muộn đang cấy. Tuy nhiên, qua kết quả điều tra tình hình diễn biến dịch hại trên đồng ruộng cho thấy một số đối tượng đang phát sinh và có khả năng gây hại trên các trà lúa ngay từ đầu vụ, cụ thể:

1. Sâu cuốn lá nhỏ: Bướm sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 đang ra rộ, mật độ nơi cao: 2-3 con/m2; cá biệt 10-20 con/m2 (Nho Quan, TX Tam Điệp). Trứng mật độ nơi cao: 15-20 quả/m2; cá biệt 40-50 quả/m2. Sâu non đang nở rộ, mật độ trung bình: 4 con/m2; nơi cao: 15-20 con/m2; cá biệt: 30-50 con/m2 T1 (Yên Mô, TX Tam Điệp, Yên Khánh, Hoa Lư...). Đến nay tổng diện tích nhiễm sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 trên toàn tỉnh là: 415 ha.

Trong thời gian tới bướm sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 tiếp tục ra rộ đến 20/7, sâu non tiếp tục nở rộ đến 26/7, gây hại rộng trên các trà lúa ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, đặc biệt trên trà lúa mùa sớm diện xanh tốt. Mật độ sâu trung bình: 10 con/m2; nơi cao: 40-50 con/m2; cá biệt trăm con/m2 (Kim Sơn, Yên Mô, TX Tam Điệp, Yên Khánh…) nếu không phát hiện và phun trừ kịp thời, những diện tích bị hại nặng làm sơ, trắng lá ảnh hư­ởng đến sinh trưởng của lúa.

2. Chuột: Đang gây hại rải rác trên các trà lúa, đặc biệt trên những diện tích ven làng, ven gò, ven thổ, tỷ lệ hại nơi cao: 0,5-2% số dảnh (Nho Quan,Yên Mô...).             Trong thời gian tới chuột tiếp tục gây hại rộng trên các trà lúa, đặc biệt trên trà mùa sớm ở giai đoạn lúa đứng cái, làm đòng. Tỷ lệ hại nơi cao: 7-10%; cá biệt trên 30% số dảnh. Nếu không tổ chức chỉ đạo diệt trừ tốt nhiều diện tích bị hại nặng ảnh hưởng lớn đến năng suất lúa hoặc không cho thu hoạch

Ngoài ra ốc bươu vàng, rêu nhớt tiếp tục hại cục bộ.

Trước tình hình sâu cuốn lá nhỏ có khả năng gây hại rộng trên các trà lúa ngay từ đầu vụ, Chi cục BVTV đề nghị:

1. Đảm bảo đủ nước, bón thúc sớm, bón tập trung và cân đối tạo điều kiện cho cây lúa khoẻ nhằm tăng khả năng chống chịu các đối tượng dịch hại, đặc biệt là bênh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn ngay từ đầu vụ.

2. Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, theo dõi chặt chẽ diễn biến các đối tượng dịch hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời khi tới ngưỡng. Cụ thể:

+ Đối với sâu cuốn lá nhỏ: Phun trừ trên những ruộng có mật độ sâu ≥ 50 con/m2 khi sâu non rộ tuổi 2. Thời gian phun trừ từ 20-25/7, bằng một trong các loại thuốc đặc hiệu như: Tango 800WG, Clever 150 SC, Clever 300WG, Dylan 5WP, Emagol 6.5WG, Michigane 800WG, Silsau 4.0EC...

+ Đối với chuột hại: Tiếp tục diệt chuột ở giai đoạn sau cấy bằng các biện pháp. Đặc biệt chú trọng biện pháp thủ công như đào bắt, hun khói, đặt các loại bẫy, đây là biện pháp có hiệu quả cao để hạn chế sự gây hại của chuột trên đồng ruộng.

Ngoài ra tiếp tục phun trừ rầy môi giới trên lúa gieo thẳng; bắt và diệt trừ ốc bươu vàng, rêu nhớt trên lúa.

3. Các trạm BVTV huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào thông báo của Chi cục và tình hình cụ thể của huyện mình tham mư­u, hư­ớng dẫn, chỉ đạo các HTX và bà con nông dân phun trừ kịp thời hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do các đối tượng dịch hại gây ra./.

 

Chi cục trưởng

Vũ Khắc Hiếu

 

Thông báo tình hình ốc bươu vàng, rêu nhớt hại lúa vụ mùa năm 2014

E-mail Print PDF

Đến nay trên địa bàn toàn tỉnh đã gieo, cấy được khoảng 8000 ha. Diện tích lúa còn lại tiếp tục gieo, cấy đến trung tuần tháng 7. Tuy nhiên trong thời gian qua thời tiết thuận lợi đã tạo điều kiện cho một số đối tượng phát sinh gây hại ngay từ đầu vụ, nếu không phát hiện và phòng trừ kịp thời sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây lúa. Cụ thể:

1. Ốc bươu vàng: Đang xuất hiện trên ruộng và gây hại các trà lúa ngay sau cấy, mật độ phổ biến: 1-3 con/m2; nơi cao: 5-7 con/m2, cá biệt: 10-30 con/m2; tỷ lệ hại nơi cao: 1-3% số dảnh (Yên Mô, Nho Quan…). Đến nay diện tích nhiễm ốc bươu vàng trên toàn tỉnh là: 601 ha, trong đó diện tích nhiễm nặng là: 100 ha; diện tích đã phòng trừ là: 523 ha. Toàn tỉnh đã bắt và diệt được 18.500 kg ốc (Yên Mô,, Gia Viễn, Hoa Lư, Nho Quan, TP Ninh Bình…).

Trong thời gian tới ốc bươu vàng sẽ tiếp tục phát triển và gây hại rộng trên các trà lúa ngay sau khi gieo, cấy. Đặc biệt hại nặng trên diện tích lúa gieo thẳng, nếu không bắt và diệt trừ kịp thời nhiều diện tích bị hại nặng sẽ làm khuyết mật độ ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất cuối vụ.

2. Rêu nhớt: Đã xuất hiện và gây hại cục bộ trên các trà lúa, đặc biệt trên lúa cấy sớm, những chân ruộng chua, trũng (Nho Quan, Yên Mô, Hoa Lư). Trong thời gian tới thời tiết tiếp tục nắng nóng là điều kiện thuận lợi cho rêu nhớt phát triển và gây hại trên diện rộng. Nếu không phòng trừ kịp thời sẽ ảnh hưởng đến khả năng đẻ nhánh và sinh trưởng, phát triển của lúa.

Ngoài ra bệnh nghẹt rễ hại cục bộ, chuột hại rải rác.

Trước tình hình ốc bươu vàng và rêu có khả năng gây hại rộng trên các trà lúa ở hầu hết các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Chi cục Bảo vệ thực vật đề nghị:

- Khẩn trương làm đất, gieo cấy đúng thời vụ, đảm bảo đủ nước, bón phân cân đối, đúng kỹ thuật tạo điều kiện cho lúa sinh trưởng, phát triển thuận lợi;

- Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phát hiện và phòng chống kịp thời các đối tượng dịch hại. Cụ thể:

1. Đối với ốc bươu vàng: Áp dụng các biện pháp sau.

* Biện pháp thủ công:

- Cắm cọc, trà ở những chỗ nước chảy, vùng nước sâu để ốc đẻ trứng sau đó thu lượm và diệt trứng ốc;

- Dùng lá sắn, sơ mít... làm bẫy dẫn dụ cho ốc bám vào sau đó tiến hành thu lượm ốc;

- Trên những ruộng đã cấy: Thường xuyên tiến hành bắt ốc và cấy dặm lại những dảnh bị ốc hại nhằm đảm bảo mật độ trên đơn vị diện tích.

* Biện pháp hoá học:

Tiến hành phun trừ hoặc rắc thuốc trên những ruộng đã cấy, gieo thẳng bằng một trong các loại thuốc: Oxdie 700WG, Tomahowk 4G... Thời gian phun trừ ngay sau khi cấy, gieo thẳng đến giai đoạn lúa đẻ nhánh.

Chú ý: Nên phun thuốc vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát; giữ mực nước trong ruộng từ 2-3 cm sau khi rắc hoặc phun thuốc.

2. Đối với rêu nhớt: Sử dụng một trong các biện pháp sau:

- Dùng vôi toả rắc đều trên mặt ruộng: Lượng dùng từ: 10-15 kg/sào, rắc xong cào cỏ, sục bùn (tuyệt đối không được dùng vôi nghiền hoặc vôi cục).

- Dùng thuốc: Physan 20L hoặc Sunphát đồng phun trừ trên những ruộng  xuất hiện rêu. Nếu ruộng rêu đã già kết thành từng mảng dầy, trước khi phun thuốc phải vớt rêu rồi mới tiến hành phun thuốc; (chú ý: Nồng độ, liều lượng theo hướng dẫn trên nhãn mác).

3. Đối với chuột hại: Tiếp tục triển khai, thực hiện tốt Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 26/11/2013 của UBND tỉnh về việc tổ chức cộng động diệt trừ chuột bảo vệ mùa màng năm 2014;

Ngoài ra theo dõi xử lý bệnh nghẹt rễ trên lúa cấy, bọ trĩ trên lúa gieo thẳng

 

Trạm Bảo vệ thực vật các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào thông báo của Chi cục và tình hình cụ thể ở địa phương mình tham mưu với UBND huyện, thông báo, hướng dẫn chỉ đạo các HTX và bà con nông dân phun trừ kịp thời hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do các đối tượng dịch hại gây ra, thường xuyên báo cáo về Chi cục./.

Chi cục trưởng

Vũ Khắc Hiếu

 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  Next 
  •  End 
  • »
Page 1 of 2

Danh mục chính

Liên kết web

Liên kết web


Thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay389
mod_vvisit_counterHôm qua1124
mod_vvisit_counterTổng94675

We have: 8 guests online

Thời tiết


NguoiYenThanh.Com
Đang Tải Dữ Liệu

Advertisement

Featured Links:
Joomla!
Joomla! The most popular and widely used Open Source CMS Project in the world.
JoomlaCode
JoomlaCode, development and distribution made easy.
Joomla! Extensions
Joomla! Components, Modules, Plugins and Languages by the bucket load.
Joomla! Shop
For all your Joomla! merchandise.