THANH TRA

+A =A -A

Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch Tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại Sở Nông nghiệp và PTNT

Thứ Hai, Ngày 30/09/2019

Ngày 05/9/2019, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 1654/KH-SNN, Kế hoạch tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình. Kế hoạch xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung của việc tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại Sở và các đơn vị trực thuộc Sở, nội dung Kế hoạch như sau:


1. Đối với các đơn vị trực thuộc Sở
- Tiếp tục quán triệt, học tập, tuyên truyền gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 113-KH/TU ngày 04/7/2014 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường an ninh, trật tự trong tình hình mới; Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 24/01/2019 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/BCSĐ ngày 21/01/2015 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về tăng cường sự chỉ đạo đối với công tác giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, tồn đọng, phức tạp, kéo dài.


    - Thực hiện nghiêm Luật Tiếp công dân; Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành.
    - Tổ chức tiếp công dân theo lịch tiếp công dân quy định tại Quy chế tiếp công dân ban hành kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 06/01/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình và nội quy tiếp công dân của Sở, các đơn vị trực thuộc Sở. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kịp thời chỉ đạo giải tỏa những vụ việc bức xúc, đông người, không để phát sinh thành “điểm nóng”.
    - Chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh, không để công dân khiếu kiện vượt cấp lên tỉnh, lên Trung ương.


    - Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 179/KH-SNN  ngày 18/02/2019 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/BCSĐ ngày 21/01/2015 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài trong năm 2019; Văn bản số 234/SNN-T.Tr ngày 26/02/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.
- Trong quá trình thực hiện, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền xử lý, giải quyết có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các cơ quan, đơn vị có liên quan; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc phát sinh, không để tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Các vụ việc khiếu kiện xảy ra trong lĩnh vực quản lý nào thì yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất biện pháp và xây dựng kế hoạch, phương án giải quyết cụ thể; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của cá nhân, tập thể, thời hạn giải quyết xong vụ việc; đảm bảo thực hiện nghiêm các kết luận, quyết định giải quyết có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thực hiện các chế độ báo cáo về kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định.


2. Đối với Thanh tra Sở
- Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; chủ động phối hợp, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị trong việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo; tiếp tục rà soát, báo cáo Thanh tra tỉnh theo quy định.
- Chủ động tham mưu, đề xuất xử lý, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp & PTNT, đặc biệt là các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp nếu có. Tham mưu tổ chức, đề xuất biện pháp thực hiện để các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật nhất là các vụ việc đã có ý kiến chỉ đạo của cấp trên được thực hiện nghiêm túc, triệt để.
- Tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân; tham mưu, kiến nghị xử lý những đơn vị, cá nhân không thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.


3. Đối với Văn phòng Sở
- Phối hợp với Thanh tra Sở trong việc đảm bảo điều kiện trang thiết bị, phương tiện, kinh phí cho việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.
- Chủ động đảm bảo an ninh trật tự cơ quan trong quá trình tiếp dân nhất là đối với những công dân lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo làm mất an ninh trật tự, gây phức tạp tình hình đặc biệt là trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Kế hoạch yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này của Sở và xây dựng Kế hoạch cụ thể việc tổ chức tiếp công dân của cơ quan, đơn vị mình và nghiêm túc tổ chức thực hiện. Thời gian thực hiện từ tháng 9 năm 2019 cho đến khi kết thúc Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; lập danh sách cán bộ tham gia tiếp công dân của đơn vị trong trường hợp cần huy động tham gia tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, gửi về Sở. Thanh tra Sở chủ trì theo dõi và báo cáo các cấp có thẩm quyền việc thực hiện Kế hoạch./.

 


 

  Người viết bài


Phạm Thị Bích Liên CÁC TIN KHÁC

LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VIDEO
VĂN BẢN MỚI
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 2887158
Số người trực tuyến:27
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 Năm 2022
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
183.109
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 Năm 2022
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(98.4 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết:504 hồ sơ)

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Phố 4, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871174, Fax:02293.875824, Email: snnvptnt.snn@ninhbinh.gov.vn