Cùng hành động để bảo tồn thiên nhiên, điều hòa khí hậu, giảm ô nhiễm môi trường
VĂN BẢN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ NN & PTNT
Tìm kiếm :    

SttSố hiệuTrích yếu nội dungNgày ban hànhDownload
1 110/2024/TB-NSNT Thông báo v/v công bố chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tháng 06/2024 28/6/2024 Download
2 481/KL-HKLNQ V/v đăng tải thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên Trang Thông tin điện tử của Sở 11/6/2024 Download
3 Số: 310/SNN-VP V/v triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2024 01/02/2024 Download
4 211/DK-TTBVTV Dự kiến Tình hình phát sinh gây hại của một số sinh vật hại Chủ yếu trên các cây trồng chính vụ Mùa năm 2023 31/7/2023 Download
5 Số:551 /BC - KL BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch Phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng Quý III năm 2022 20/9/2022 Download
6 Số: 170/QĐ-KL QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001: 2015 20/9/2022 Download
7 Số: 171/QĐ-KL QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành và áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đã cải tiến năm 2022 20/9/2022 Download
8 87/BC-KN BÁO CÁO Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử Chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng Quí III năm 2022 14/9/2022 Download
9 24/QĐ-PTNT QUYẾT ĐỊNH Về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý HCNN 07/9/2022 Download
10 106/BC-TS BÁO CÁO Kết quả kiểm soát thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trƣờng điện tử Quý III năm 2022 29/8/2022 Download
11 93/BC-QLCL BÁO CÁO Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý III năm 2022 29/8/2022 Download
12 82/BC-PTNT BÁO CÁO Công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử Qúy III năm 2022 29/8/2022 Download
13 500/BC-KL BÁO CÁO Kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thuộc lĩnh vực Lâm nghiệp Quý III năm 2022 26/8/2022 Download
14 100/BC-TTBVTV Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý III năm 2022 24/8/2022 Download
15 57/BC-TL BÁO CÁO Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý III năm 2022 22/8/2022 Download
16 491/BC-CNTY BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý III năm 2022 22/8/2022 Download
17 464/BC-CNTY BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 03/8/2022; Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 04/08/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình 09/8/2022 Download
18 106/QĐ-TS QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành và áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 05/8/2022 Download
19 38/BC-TTNS báo cáo Kết quả thực hiện Phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tại Trung tâm Nước sạch và VSMTNT 6 tháng đầu năm 2022 22/6/2022 Download
20 50/BC-QLCL Báo cáo Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý II năm 2022 06/6/2022 Download
21 39/BC-TL Báo cáo Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý II năm 2022 02/6/2022 Download
22 88/QLCL-HCTH Về việc báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại 6 tháng đầu năm 2022 và xây dựng kế hoạch hoạt động đối ngoại 6 tháng cuối năm 2022 01/6/2022 Download
23 42/BC-BQL Báo cáo Kết quả các hoạt động đối ngoại 6 tháng đầu năm 2022 và xây dựng kế hoạch hoạt động đối ngoại 6 tháng cuối năm 2022 01/6/2022 Download
24 47/BC-KN Báo cáo Kết quả hoạt động đối ngoại 6 tháng đầu năm 2022, xây dựng kế hoạch hoạt động đối ngoại 6 tháng cuối năm 2022 01/6/2022 Download
25 77/TTNS Về việc báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại 6 tháng đầu năm và xây dựng kế hoạch hoạt động đối ngoại 6 tháng cuối năm 2022 01/6/2022 Download
26 52/BC-PTNT Báo cáo kết quả thực hiện công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm 2022 31/5/2022 Download
27 297/BC-CNTY Báo cáo Kết quả thực hiện các hoạt động đối ngoại 6 tháng đầu năm và kế hoạch hoạt động đối ngoại 6 tháng cuối năm 2022 31/5/2022 Download
28 60/BC-TTBVTV Báo cáo Kết quả hoạt động đối ngoại 6 tháng đầu năm 2022, Kế hoạch hoạt động đối ngoại 6 tháng cuối năm 2022 30/5/2022 Download
29 30/BC-CNC Báo cáo Kết quả thực hiện công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch hoạt động đối ngoại 6 tháng cuối năm 2022 27/5/2022 Download
30 37/BC-TL Báo cáo Kết quả thực hiện các hoạt động đối ngoại 6 tháng đầu năm 2022 và xây dựng kế hoạch hoạt động đối ngoại 6 tháng cuối năm 2022 27/5/2022 Download
31 49/BC-PTNT Báo cáo Công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông Và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử Qúy II năm 2022 25/5/2022 Download
32 1101/SNN-NVTH Về việc giải đáp ý kiến của đại biểu tại Hội nghị đối thoại với Doanh nghiệp, Hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Ninh Bình năm 2022 24/5/2022 Download
33 32/QĐ-CNC Quyết định V/v kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số Trung tâm nông nghiệp công nghệ cao và Xúc tiến thương mại 26/4/2022 Download
34 33/QĐ-BCĐ Quyết định V/v ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số Trung tâm nông nghiệp công nghệ cao và Xúc tiến thương mại 26/4/2022 Download
35 18/KH-QLCL Kế haochj Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) năm 2022 18/4/2022 Download
36 199/BC-CNTY Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án số 06) 08/4/2022 Download
37 35/BC-QLCL Báo cáo Kết quả thực hiện phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 (Đề án số 06 ) 08/4/2022 Download
38 68/KH-PTNT Kế hoạch Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2022 08/4/2022 Download
39 27/BC-TL Báo cáo Tiến độ, kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án số 06) 08/4/2022 Download
40 07/KH-CNC Kế hoạch Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) năm 2022 08/4/2022 Download
41 72/KH-KL Kế hoạch Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở (DDCI) năm 2022 của Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình 07/4/2022 Download
42 14/KH-KN Kế hoạch Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh DDCI năm 2022 07/4/2022 Download
43 191/GM-CNTY Giấy mời Tham dự Hội nghị kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành Quý 1/2022 và phổ biến nội dung về bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở 05/4/2022 Download
44 33/KN-TTHL góp ý dự thảo Quy chế hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng, chuyển đổi số Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 30/3/2022 Download
45 59/PTNT-HCTH Về việc góp ý Dự thảo Quy chế hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng, chuyển đổi số Sở Nông nghiệp và PTNT 30/3/2022 Download
46 46/CV-TTBVTV Về việc góp ý dự thảo Quy chế hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng, chuyển đổi số Sở Nông nghiệp và PTNT 29/3/2022 Download
47 188/KL-HCTH Về việc Góp ý Dự thảo Quy chế hoạt động Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng, chuyển đổi số Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình 29/3/2022 Download
48 9/KH-KN Kế hoạch Phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tại Trung tâm Khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư năm 2022 15/3/2022 Download
49 32/CV-TTBVTV Về việc rà soát, kiện toàn Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng, chuyển đổi số Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình năm 2022 10/3/2022 Download
50 6/KH-KN Kế hoạch Thông tin đối ngoại tại Trung tâm Khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư Ninh Bình năm 2022 10/3/2022 Download
51 3/KH-BQL Kế hoạch Thông tin đối ngoại tại Ban quản lý Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình năm 2022 10/3/2022 Download
52 05/KH-TL Kế hoạch Phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tại Chi cục Thủy lợi năm 2022 10/3/2022 Download
53 04/KH-QLCL Kế hoạch Duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản Ninh Bình 09/03/2022 Download
54 30/QĐ-TL Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Chi cục Thuỷ lợi Ninh Bình 09/3/2022 Download
55 28/PTNT-HCTH Về việc rà soát, kiện toàn Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng, chuyển đổi số Sở NN và PTNT Ninh Bình năm 2022 01/3/2022 Download
56 19/KN-TTHL Về việc rà soát, kiện toàn Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng, chuyển đổi số Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình năm 2022 28/02/2022 Download
57 46/TS Về việc đề nghị thẩm định hồ sơ công bố danh mục TTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực Thủy sản 25/02/2022 Download
58 21/BC-TTBVTV Báo cáo về việc thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính Lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật năm 2022 18/02/2022 Download
59 80/BC-CNTY báo cáo kết quả thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 16/02/2022 Download
60 26/QĐ-TS Quyết định Về việc kiện toàn và đổi tên Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số Chi cục Thủy sản Ninh Bình 16/02/2022 Download
61 80/KL-NV Về việc đăng tải thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên Trang Thông tin điện tử của Sở 15/02/2022 Download
62 34/KH-KL Kế hoạch Thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực tại Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình giai đoạn 2020 - 2025 14/02/2022 Download
63 75/BC-KL Báo cáo về việc rà soát kết quả giải quyết thủ tục hành chính Thuộc lĩnh vực lâm nghiệp còn hiệu lực 14/02/2022 Download
64 72/KH-CNTY Kế hoạch Thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực Lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y giai đoạn 2020 - 2025 11/02/2022 Download
65 26/TS Về việc rà soát, đơn giản hóa quy trình, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, triển khai thực hiện dự án đầu tư công và chấp thuận đầu tư, triển khai thực hiện dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách lĩnh vực thủy sản 09/02/2022 Download
66 56/KL-NV Về việc đề nghị thẩm định công bố danh mục, nội dung và quy trình nội bộ giải quyết TTHC thay thế (cấp tỉnh) thuộc lĩnh vực lâm nghiệp 27/01/2022 Download
67 58/QĐ-CNTY Quyết định Về việc ban hành và áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y 27/01/2022 Download
68 07/QĐ-TTNS Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Trung tâm Nước sạch và VSMTNT tỉnh Ninh Bình 25/01/2022 Download
69 04/QĐ-TL Quyết định Về việc kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số Chi cục Thủy lợi Ninh Bình 21/01/2022 Download
70 06/KN-HCTH Về việc xin thay đổi cơ cấu các Phòng và tài khoản trên Hệ thống quản lý văn bản điện tử 20/01/2022 Download
71 06/PTNT-HCTH Về việc cử lãnh đạo phụ trách công tác xây dựng chính quyền điện tử, cải cách TTHC, cải cách thế chế 17/01/2022 Download
72 16/KH-CNTY Kế hoạch Duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2022 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y 11/01/2022 Download
73 03/KH-TL Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 07/01/2022 Download
74 04/BC-CNTY Báo cáo Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 05/01/2022 Download
75 132/QĐ-TS QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015 04/10/2022 Download
76 139/BC-QLCL Báo cáo Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử Chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng Quí IV năm 2021 31/12/2021 Download
LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VIDEO
VĂN BẢN MỚI
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 3800164
Số người trực tuyến:53
KÊNH TƯƠNG TÁC SỐ
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 Năm 2024
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
268.590
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 Năm 2024
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(100 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết:323 hồ sơ)

THĂM DÒ Ý KIẾN - BÌNH CHỌN
Theo bạn, trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT đã đưa đầy đủ các nội dung trong ngành trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Phố 4, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871174, Fax:02293.875824, Email: snnvptnt.snn@ninhbinh.gov.vn