Cùng hành động để bảo tồn thiên nhiên, điều hòa khí hậu, giảm ô nhiễm môi trường
VĂN BẢN CỦA TỈNH
Tìm kiếm :    

SttSố hiệuTrích yếu nội dungNgày ban hànhDownload
1 294 /QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc Quy định chi tiết một số tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 6/5/2024 Download
2 293/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc Quy định chi tiết một số tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 6/5/2024 Download
3 451/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt chuẩn hoá Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 22/5/2024 Download
4 433/QĐ-UBND Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thuỷ sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình 16/5/2024 Download
5 421 /UBND-VP6 V/v triển khai Nghị định số 47/2024/NĐ-CP ngày 09/5/2024 của Chính phủ 15/5/2024 Download
6 412/QĐ-UBND Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 13/5/2024 Download
7 414/QĐ-UBND Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình 13/5/2024 Download
8 413/QĐ-UBND Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình 13/5/2024 Download
9 422/UBND-VP6 V/v triển khai Nghị định số 49/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ 10/5/2024 Download
10 1228 /SNN-VP V/v triển khai thực hiện Thông tư số 03/2024/TT-BTTTT ngày 30/4/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông 10/5/2024 Download
11 291/QĐ-UBND Quyết định Công bố chuẩn hóa Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 05/4/2024 Download
12 291/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Công bố chuẩn hóa Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 05/4/2024 Download
13 30/2024/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 01/4/2024 Download
14 64/KH-UBND KẾ HOẠCH Triển khai thi hành Luật Căn cước 25/03/2024 Download
15 252/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình 21/03/2024 Download
16 Số: 912-CV-ĐU V/v lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, vận động tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2024 19/3/2024 Download
17 248/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Kiểm lâmthuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình 19/03/2024 Download
18 207/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành kỳ 2019-2023 29/02/2024 Download
19 133/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2023 30/01/2024 Download
20 Số: 85/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 19/01/2024 Download
21 Số:54 /QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 15/01/2024 Download
22 Số 05/VPUBND-VP9 V/v phổ biến, thông tin về việc phát hành Đặc san Halal số 02 02/01/2024 Download
23 492/UBND-VP7 V/v tăng cường các giải pháp nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ 14/9/2023 Download
24 493/UBND-VP7 V/v triển khai thực hiện Công điện số 796/CĐ-TTg ngày 13/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ 14/9/2023 Download
25 661/QĐ-UBND QĐ Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình 15/8/2023 Download
26 654/QĐ-UBND Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ l ĩ nh vực quản l ý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 11/8/2023 Download
27 98/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua Danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2023 12/7/2023 Download
28 106/2023/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí cho công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 12/7/2023 Download
29 95/2023/NQ-HĐND Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2022 ban hành kèm theo Nghị định số 113/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình 12/7/2023 Download
30 487/UBND-VP6 V/v phối hợp tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Luật phòng, chống ma túy 04/7/2023 Download
31 12-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện chỉ thị số 20/CT-TW ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới 30/6/2023 Download
32 497/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 28/6/2023 Download
33 170/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 28/02/2023 Download
34 1060/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực trồng trọt thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 15/12/2023 Download
35 1028/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2013-2020 07/12/2023 Download
36 982/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình 23/11/2023 Download
37 81/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình 18/01/2023 Download
38 896/QĐ-UBND Quyết định Về việc Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài chính, thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 23/10/2023 Download
39 849/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình 30/9/2022 Download
40 Số: 157/BC-UBND BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý III năm 2022 22/9/2022 Download
41 Số: 156/KH-UBND KẾ HOẠCH Tổ chức “Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình năm 2022” 21/9/2022 Download
42 783/QĐ-UBND Quyết định số 783/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ninh Bình Ban hành các danh mục ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình năm 2022 12/9/2022 Download
43 73/BCH-VP Về việc ứng phó với mưa lớn, lốc sét, ngạp lụt, sạt lở đất 08/9/2022 Download
44 539/UBND-VP6 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 4/8/2022 Download
45 781/UBND-VP5 V/v Hội nghị kết nối cung cầu đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp tiêu biểu tỉnh Thái Bình năm 2022 31/8/2022 Download
46 148/KH-UBND KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2022-2025 30/8/2022 Download
47 06/CĐ-BCH Công điện về ứng phó với bão Maon 23/8/2022 Download
48 741/QĐ-UBND Về việc Quy định chi tiết một số tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 22/8/2022 Download
49 571/UBND-VP4 V/v bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc Khánh 02/9/2022 19/8/2022 Download
50 735/QĐ-UBND Về việc Quy định chi tiết một số tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 18/8/2022 Download
51 562/UBND-VP6 V/v tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em năm 2022 11/8/2022 Download
52 05/CĐ-BCH Công điện về chủ động ứng phó với bão số 02 10/8/2022 Download
53 70/KH-VPUBND KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện giải pháp nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 và những năm tiếp theo của Văn phòng UBND tỉnh 09/8/2022 Download
54 27/2022/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 08/8/2022 Download
55 712/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình 04/8/2022 Download
56 710/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình 03/8/2022 Download
57 26/2022/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 03/8/2022 Download
58 32/2022/NQ-HĐND Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2022 - 2025 15/7/2022 Download
59 31/2022/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành quy tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 15/7/2022 Download
60 30/NQ-HĐND Nghị Quyết về việc thông qua đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021 - 2025 15/7/2022 Download
61 21/2022/NQ-HĐND Nghị quyết về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết 23/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ đẳng viên được tặng Huy hiệu Đảng thuộc Đảng Bộ tỉnh Ninh Bình 15/7/2022 Download
62 131/KH-UBND Kế hoạch Triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) thuộc tỉnh Ninh Bình năm 2022 13/7/2022 Download
63 416/QĐ-UBND Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình 29/4/2022 Download
64 417/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình 29/4/2022 Download
65 43/KH-UBND Kế hoạch tổ chức xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Hoa Lư tỉnh Ninh Bình lần thứ III (2018-2023) 09/3/2022 Download
66 250/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình 08/3/2022 Download
67 233/QĐ-UBND Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình 02/3/2022 Download
68 1009/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, danh mục dịch vụ công trực tuyến một phần cung cấp trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Ninh Bình 28/11/2022 Download
69 150/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình 28/01/2022 Download
70 139/QĐ-UBND Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực Thủy sản, Thủy lợi, Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình 27/01/2022 Download
71 05/TB-UBND Về việc nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2022 19/01/2022 Download
72 24/QĐ-UBND Quyết định ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 12/01/2022 Download
73 898/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình 10/10/2022 Download
74 864/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2021 03/10/2022 Download
75 745/QĐ-UBND Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực khiếu nại thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Ninh Bình 24/9/2021 Download
76 709/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 06/9/2021 Download
77 674/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 17/8/2021 Download
78 669/QĐ-UBND Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được thay thế, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản, hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, lĩnh vực vật liệu xây dựng, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 12/8/2021 Download
79 668/QĐ-UBND Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Thú y, Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Lâm nghiệp, Phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 12/8/2021 Download
80 646/QĐ-UBND Quyết định Công bố chuẩn hóa Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 06/8/2021 Download

Trang 1 2 3 >> >|
LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VIDEO
VĂN BẢN MỚI
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 3790765
Số người trực tuyến:52
KÊNH TƯƠNG TÁC SỐ
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 Năm 2024
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
268.590
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 Năm 2024
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(100 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết:323 hồ sơ)

THĂM DÒ Ý KIẾN - BÌNH CHỌN
Theo bạn, trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT đã đưa đầy đủ các nội dung trong ngành trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Phố 4, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871174, Fax:02293.875824, Email: snnvptnt.snn@ninhbinh.gov.vn