VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG
Tìm kiếm :    

SttSố hiệuTrích yếu nội dungNgày ban hànhDownload
1 1048/QĐ-TTg Về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm 21/8/2019 Download
2 21/VPTT Về việc ứng phó gió mạnh, sóng lớn trên biển 06/01/2022 Download
3 438/VPTT Về việc khả năng xuất hiện bão trên biển Đông 01/10/2021 Download
4 1236/CĐ-TCTL-QLCT Công điện về việc phòng, chống ngập lụt, úng và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi đề phòng ảnh hưởng của Áp thấp nhiệt đới ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ 06/7/2021 Download
5 24/CĐ-TW Công điện 12/10/2020 Download
6 23/CĐ-TW Công điện 11/10/2020 Download
7 1797/BTP-HVTP Chiêu sinh công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế 24/05/2018 Download
8 11/2018/TT-BTP Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do bộ trưởng bộ Tư Pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực bồi thường nhà nước 30/07/2018 Download
9 3601/TB-BNV Thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý của bộ Nội Vụ đợt 2 năm 2018 01/08/2018 Download
10 31/2018/QĐ-TTG Bãi bỏ một số văn bản quy phạm định pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng, tài chính, ngân hàng 03-08-2018 Download
11 6294/VPCP-KSTT Thực hiện công tác cải cách hành chính 04/07/2018 Download
12 08/CĐ-TW Về việc xả lũ hồ Hòa Bình 08/07/2018 Download
13 24/QĐ-BTC Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2017 08/01/218 Download
14 199/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến lý lịch tư pháp và yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực 09/02/2018 Download
15 Hướng dẫn việc thu thập, tính toán các chỉ tiêu báo cáo về môi trường 09/2017 Download
16 133/2017/TT0BTC Quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước 15/12/2017 Download
17 2099/QĐ-TTg Ban hành Danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ 27/12/2017 Download
18 4495/QĐ-BCT Quy định về giá bán điện 30/11/2017 Download
19 1760/QĐ-TTg điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 10/11/2017 Download
20 20-NQ/TW Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới 25/10/2017 Download
21 38/CT -TTg Về tăng cường cụ thể và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực 19/10/2017 Download
22 121/KH - UBND Thực hiện đề án" Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet " 25/10/2017 Download
23 1304/QĐ-TTg Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị định của chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 03/09/2017 Download
24 2804/BTP-VĐCXDPL Thông báo các nội dung giao địa phương quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 10/08/2017 Download
25 888/QĐ-TTg Phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016- 2020 16/06/2017 Download
26 Báo cáo: Tổng kết thi hành luật xử lý vi phạm hành chính 2017 Download
27 Số: 4688/HD-BVHTTDL Hướng dẫn thực hiện tiêu chí 06 về cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí 16 về văn hóa trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới 14/11/2016 Download
28 Số: 02/2017/TT-BXD Thông tư: Hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn 01/03/2017 Download
29 Số: 01/2017/TT-BKHĐT Thông tư hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 14/02/2017 Download
30 Số: 17/2016/TT-BLĐTBXH Thông tư: Hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 28/06/2016 Download
31 Số: 35/2016/TT-BNNPTNT Thông tư: Hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 26/12/2016 Download
32 Số: 5480/QĐ-BNN-KTHT Quyết định: Phê duyệt kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2016-2020 29/12/2016 Download
33 Số: 4800/QĐ-BCT Quyết định: Về việc hướng dẫn thực hiện và xét công nhận tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 08/12/2106 Download
34 Số: 4293/QĐ-BCT Quyết định: Phương pháp đánh giá thực hiện tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 28/10/2016 Download
35 Số: 4072/QĐ-BNN-VPĐP Quyết định: Phê duyệt chương trình khung tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn các cấp thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020 05/10/2016 Download
36 Số: 317/QĐ-BCĐCTMTQG Quyết định: Ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 20/10/2016 Download
37 Số: 69/QĐ-BNN-VPĐP Quyết định ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 09/01/2017 Download
38 Số: 5869/BGDĐT-CSVCTBTH Hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 29/11/2016 Download
39 Số: 4688/HD/TT-BVHTTDL Hướng dẫn: Thực hiện tiêu chí 06 về cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí 16 về văn hóa trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới 14/11/2016 Download
40 Số: 05/2017/TT-BNNPTNT Thông tư: Hướng dẫn một số nội dung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 01/03/2017 Download
41 Số: 4168/NQ-BNN-VPĐP Quyết định: Ban hành kế hoạch triển khai quyết định số 1600/QĐ-TTG ngày 16/8/2016 của thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 13/10/2016 Download
42 Số: 520/VPĐP/TTHTQT Ban chỉ đạo trung ương các chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020, văn phòng điều phối nông thôn mới trung ương 12/09/2016 Download
43 Số: 218-NQ/BCSĐ Nghị quyết: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 25/01/2017 Download
44 thông tư quy định thiết lập bảo vệ hành lang bờ biển Download
45 Quyết định về việc công bố danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều của vùng ven biển Việt Nam và ban hành hướng dẫn kỹ thuật xác định đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm, đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm vùng ven biển Việt Nam. Download
46 Nghị định về ngăn chặn xung đột thôn tin trên mạng Download
47 Thông tư quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước do bộ nông nghiêp quản lý Download
48 10SNN_KHTC Số: 10SNN_KHTC Download
49 184/2014/TT-BTC TT:184_2014 BỘ TÀI CHÍNH Download
50 TT70-2014-TT-BGTVT TT 70 NĂM 2014 BỘ GTVT Download

Trang 1 2 >> >|
LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VIDEO
VĂN BẢN MỚI
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 2830364
Số người trực tuyến:36
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 5 Năm 2022
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
175.940
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 5 Năm 2022
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(99.4 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết:326 hồ sơ)

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Phố 4, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871174, Fax:02293.875824, Email: snnvptnt.snn@ninhbinh.gov.vn