Cùng hành động để bảo tồn thiên nhiên, điều hòa khí hậu, giảm ô nhiễm môi trường
TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

+A =A -A

Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật (T9/2021)

Thứ Sáu, Ngày 24/09/2021

Văn bản số 2308/SNN-VP ngày 17/9/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình về việc triển khai thực hiện các văn bản pháp luật. Tải về

Danh mục các văn bản pháp luật:

TT

Tên văn bản

Nội dung

chi tiết

1

Nghị định số 51/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ Quy định quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia (Có hiệu lực từ ngày 01/4/2021)

Tải về

2

Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú (Có hiệu lực từ ngày 01/7/2021)

Tải về

3

Nghị định số 64/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 của Chính phủ Ban hành về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức (Có hiệu lực từ ngày 01/7/2021)

Tải về

4

Nghị định số 65/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế (Có hiệu lực từ ngày 01/7/2021)

Tải về

5

Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều (Có hiệu lực từ ngày 20/8/2021)

Tải về

6

Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ Quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công (Có hiệu lực từ ngày 01/9/2021)

Tải về

7

Nghị định số 70/2021/NĐ-CP ngày 20/7/2021 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của 2 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo (Có hiệu lực từ ngày 15/9/2021)

Tải về

8

Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về việc thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai (Có hiệu lực từ ngày 15/9/2021)

Tải về

9

Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN ngày 11/6/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 (Có hiệu lực từ ngày 26/7/2021)

Tải về

10

Thông tư số 05/2021/TT-BKHCN ngày 17/6/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định yêu cầu kỹ thuật đối với dữ liệu thông tin đầu vào của Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ (Có hiệu lực từ ngày 01/8/2021)

Tải về

11

Thông tư số 06/2021/TT-BKHCN ngày 18/6/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030 (Có hiệu lực từ ngày 02/8/2021)

Tải về

12

Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng (Có hiệu lực từ ngày 16/8/2021)

Tải về

13

Thông tư số 53/2021/TT-BTC ngày 06/7/2021 của Bộ Tài chính bãi bỏ các Thông tư trong lĩnh vực tài chính ngân hàng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành (Có hiệu lực từ ngày 23/8/2021)

Tải về

14

Thông tư số 54/2021/TT-BTC ngày 06/7/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 35 Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ Tài chính quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước (Có hiệu lực từ ngày 25/8/2021)

Tải về

15

Thông tư số 60/2021/TT-BTC ngày 21/7/2021 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 6/8/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành môt số điều của Luật Giá về thẩm định giá (Có hiệu lực từ ngày 03/9/2021)

Tải về

16

Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công (Có hiệu lực từ ngày 15/9/2021)

Tải về

17

Thông tư số 68/2021/TT-BTC ngày 06/8/2021 của Bộ Tài chính Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y, nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (Có hiệu lực từ ngày 06/8/2021)

Tải về

18

Quyết định số 426/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cư trú (Có hiệu lực từ ngày 24/3/2021)

Tải về

19

Quyết định số 289/QĐ-TTCP ngày 26/5/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2022 (Có hiệu lực từ ngày 26/5/2021)

Tải về

20

Quyết định số 1480/QĐ-BKHCN ngày 07/6/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ Phê duyệt Danh mục đặt hàng các dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi do Trung ương quản lý, bắt đầu thực hiện từ năm 2022 (trong đó có 02 dự án thực hiện tại Ninh Bình)

Tải về

21

Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Phê duyệt Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh Ninh Bình

Tải về

22

Quyết định số 1159/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện một số nội dung hỗ trợ dịch vụ viễn thông công ích thuộc “Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020”

Tải về

23

Quyết định số 3095/QĐ-BNN-VP ngày 15/7/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 7, Quy chế làm việc ban hành kèm theo Quyết định số 2540/QĐ-BNN-VP ngày 8/6/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tải về

24

Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định quy trình rà soát hộ nghèo, cận nghèo hàng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 (Có hiệu lực từ ngày 01/9/2021)

Tải về

25

Quyết định số 1383/QĐ-TTg ngày 04/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án tổng thể kiểm kê tài nguyên nước quốc gia, giai đoạn đến 2025 (Có hiệu lực từ ngày 04/8/2021)

Tải về

26

Quyết định số 1529/QĐ-BTC ngày 9/8/2021 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế đánh giá đối với kế toàn viên chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN (Có hiệu lực từ ngày 09/8/2021)

Tải về

27

Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 22/7/2021 của Chính phủ về việc mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống dịch Covid-19 (Có hiệu lực từ ngày 22/7/2021)

Tải về

28

Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND ngày 29/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Tải về

29

Nghị quyết số 40/2021/NQ-HĐND ngày 29/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc Quy định một số chính sách đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục, trẻ em mầm non, giáo viên mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp của tỉnh Ninh Bình

Tải về

30

Nghị quyết số 41/2021/NQ-HĐND ngày 29/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc Quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên từ năm học 2021-2022 của tỉnh Ninh Bình

Tải về

 


            Đánh giá cho bài viết này: Chưa có lượt đánh giá nào


 CÁC TIN KHÁC

LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VIDEO
VĂN BẢN MỚI
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 3796132
Số người trực tuyến:25
KÊNH TƯƠNG TÁC SỐ
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 Năm 2024
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
268.590
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 Năm 2024
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(100 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết:323 hồ sơ)

THĂM DÒ Ý KIẾN - BÌNH CHỌN
Theo bạn, trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT đã đưa đầy đủ các nội dung trong ngành trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Phố 4, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871174, Fax:02293.875824, Email: snnvptnt.snn@ninhbinh.gov.vn