HỘI CỰU CHIẾN BINH

+A =A -A

ĐẠI HỘI HỘI CỰU CHIẾN BINH SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT NINH BÌNH LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Thứ Năm, Ngày 08/12/2016
 Trong không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn quân và nhân dân ta đang ra sức thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng 25 năm tái lập tỉnh Ninh Bình; 10 năm thành lập thành phố Ninh Bình; chào mừng Đại hội Hội cựu chiến binh các cấp tiến tới Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh Ninh Bình lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, sáng 02/12/2016, Hội cựu chiến binh Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình long trọng tổ chức Đại hội Hội cựu chiến binh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022.
Tới dự Hội nghị có các đồng chí: Lương Văn Tuấn - UVBCH Trương ương Hội cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Tỉnh; Trần Đức Thuần - Chủ tịch Hội cựu chiến binh Khối cơ quan tỉnh; Vũ Nam Tiến - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT, các đồng chí Lãnh đạo Sở, Thường trực Đảng ủy Sở, đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở; Đại diện Công đoàn ngành, Đoàn thanh niên Sở và các đồng chí hội viên Hội cựu chiến binh Sở Nông nghiệp và PTNT. Đài Phát thanh & Truyền hình Ninh Bình, Báo Ninh Bình về dự và đưa tin.

 

  ĐẠI HỘI

HỘI CỰU CHIẾN BINH SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT NINH BÌNH
LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2017 - 2022 
 
           
Trong không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn quân và nhân dân ta đang ra sức thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng 25 năm tái lập tỉnh Ninh Bình; 10 năm thành lập thành phố Ninh Bình; chào mừng Đại hội Hội cựu chiến binh các cấp tiến tới Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh Ninh Bình lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, sáng 02/12/2016, Hội cựu chiến binh Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình long trọng tổ chức Đại hội Hội cựu chiến binh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022.
Tới dự Hội nghị có các đồng chí: Lương Văn Tuấn - UVBCH Trương ương Hội cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Tỉnh; Trần Đức Thuần - Chủ tịch Hội cựu chiến binh Khối cơ quan tỉnh; Vũ Nam Tiến - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT, các đồng chí Lãnh đạo Sở, Thường trực Đảng ủy Sở, đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở; Đại diện Công đoàn ngành, Đoàn thanh niên Sở và các đồng chí hội viên Hội cựu chiến binh Sở Nông nghiệp và PTNT. Đài Phát thanh & Truyền hình Ninh Bình, Báo Ninh Bình về dự và đưa tin.
Tại Phiên trù bị: Đại hội đã bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách Đại biểu; thông qua chương trình, nội quy và quy chế làm việc của Đại hội. Tiếp đó, các Đại biểu đã được nghe báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo chính trị của Hội cựu chiến binh Khối cơ quan tỉnh và bổ sung sửa đổi điều lệ Hội. Các Đại biểu đều nhất trí dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Hội cựu chiến binh nhiệm kỳ 2017-2022 đã được chuẩn bị công phu, với bố cục hợp lý, nội dung đầy đủ; cách trình bày, lập luận có nhiều đổi mới, ngắn gọn, có trọng tâm, trọng điểm, nêu được kết quả nổi bật mà Hội cựu chiến binh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua về công tác xây dựng, phát triển tổ chức Hội; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; Hội tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Chính quyền; công tác phát triển kinh tế gia đình, góp phần ổn định và nâng cao đời sống của hội viên; công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; tích cực tham gia các phong trào thi đua, hưởng ứng các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, đoàn thể và Mặt trận tổ quốc phát động. Bên cạnh đó, dự thảo báo cáo cũng đã thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, yếu kém, tồn tại, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm từ đó xác định rõ phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, yêu cầu phát triển nông nghiệp và nông thôn ở Ninh Bình như hiện nay.
 
Đ/c Lương Văn Tuấn - UVBCH Trương ương HCCB Việt Nam, tịch HCCB Tỉnh
Tặng hoa chúc mừng Đại hội
 
Đ/c Trần Đức Thuần - Chủ tịch Hội cựu chiến binh Khối cơ quan tỉnh
Tặng hoa chúc mừng Đại hội
 
Tại Phiên chính thức: Đại biểu được nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012 - 2017, phương hướng nhiệm vụ nhệm kỳ 2017 -  2022, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Hội cựu chiến binh Sở nhiệm kỳ 2017 - 2022. Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Thường vụ Đảng uỷ Sở, Hội cựu chiến binh Khối cơ quan tỉnh; sự quan tâm tạo điều kiện của Lãnh đạo Sở, các cấp chính quyền, đoàn thể thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT. Ban chấp hành Hội cựu chiến binh Sở luôn thực hiện tốt công tác tuyên truyền để hội viên tích cực hưởng ứng việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”  theo Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính Trị, thực hiện Nghị quyết 6, 7 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI); Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp”. Ban chấp hành Hội cựu chiến binh Sở luôn coi trọng công tác giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, quan điểm cách mạng, cảnh giác với những âm mưu “Diễn biến hòa bình - bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, chính phủ trong công cuộc đổi mới của đất nước nên các cán bộ, hội viên luôn kiên định lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, an tâm công tác, xác định rõ nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn là những cán bộ tiêu biểu gương mẫu. Nhìn chung, Hội cựu chiến binh Sở Nông nghiệp & PTNT Ninh Bình luôn nhận thức rõ vai trò, chức năng nhiệm vụ của mình, tuyệt đối tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, của Nhà nước giữ gìn và phát huy bản chất “Anh bộ đội cụ Hồ” đoàn kết nhất trí khắc phục mọi khó khăn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao; góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của ngành hàng năm. Với những kết quả đã đạt được, Hội cựu chiến binh Sở Nông nghiệp & PTNT luôn được Hội cựu chiến binh tỉnh Ninh Bình và Hội cựu chiến binh Khối Cơ quan tỉnh tặng Giấy khen và Bằng khen, 100% hội viên Hội cựu chiến binh đạt danh hiệu “Hội viên Hội cựu chiến binh gương mẫu”.
Các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ và đổi mới, đóng góp nhiều ý kiến, đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Hội cựu chiến binh trong nhiệm kỳ 2012 - 2017 như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, tập hợp, động viên hội viên giữ vững phẩm chất cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị, thực hiện nghiêm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Hội. Thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên để nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, trung thành và tin tưởng vào chủ nghĩa Mác-Lê nin; tư tưởng Hồ Chí Minh. Quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Hội Hội cựu chiến binh các cấp; Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Người cán bộ công chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”. Tích cực tham gia hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và thực hiện nhiệm vụ “Tái cơ cấu ngành”. Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động của Hội sâu sát, phù hợp với tình hình thực tế của Ngành.
Tại Đại hội, các đại biểu dự đại hội đã sáng suốt lựa chọn, bầu 05 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội cựu chiến binh Sở Nông Nghiệp và PTNT khóa IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đại hội cũng đã dân chủ bầu chọn 05 đại biểu đi dự Đại hội cấp trên (trong đó: 01 Đại biểu đương nhiên, 04 Đại biểu chính thức). 
 
Ban chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022
Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội Hội cựu chiến binh Sở Nông Nghiệp và PTNT Ninh Bình lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã thành công tốt đẹp./.
BAN BIÊN TẬP
 


 CÁC TIN KHÁC

LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VIDEO
VĂN BẢN MỚI
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 2870823
Số người trực tuyến:34
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 6 Năm 2022
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
180.956
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 6 Năm 2022
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(98.7 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết:445 hồ sơ)

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Phố 4, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871174, Fax:02293.875824, Email: snnvptnt.snn@ninhbinh.gov.vn