CÔNG KHAI KHIẾU NẠI TỐ CÁO

+A =A -A

Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ, xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu

Thứ Năm, Ngày 12/03/2020

Ngày 05/3/2018, Chi bộ Thanh tra Sở đã tổ chức cuộc sinh hoạt thường kỳ trong đó có nội dung thảo luận, thống nhất thông qua kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2018 của Chi bộ về “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”.
Mục đích và yêu cầu của việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch được Chi bộ đưa ra như sau:


    1. Mục đích
    - Tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập và  nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm thực thi công vụ. Qua đó, thúc đẩy mạnh mẽ việc làm theo Bác, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu.
    - Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm thực thi công vụ trở thành nề nếp gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan mình trong thời gian tới

.
    2. Yêu cầu
    - Tổ chức học tập thực hiện chủ đề năm 2018 “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu” bảo đảm nghiêm túc, thiết thực phù hợp.
    - Sau khi học tập, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải xây dựng kế hoạch thực hiện bằng việc làm cụ thể, báo cáo tại chi bộ, cơ quan. Cuối năm, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch của mình trước chi bộ, cơ quan.
    - Tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú về thực hiện chủ đề “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”. Chú trọng nêu gương các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt.


    Nội dung cụ thể của chủ đề được xác định:
- Tiếp tục thực hiện việc nêu gương theo nội dung của chủ đề năm 2017 mà chi bộ đã lựa chọn: “Nêu gương về nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao”
- Đối với việc thực hiện chủ đề năm 2018:
+  Xây dựng và thực hiện phong cách quần chúng:  Phải gần gũi, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân; Phải đi đúng đường lối quần chúng, yêu mến và tin tưởng vào khả năng sức mạnh của quần chúng; Phải biết phấn đấu hy sinh vì lợi ích tập thể, lợi ích của nhân dân; Phải xuất phát từ quần chúng và trở lại phục vụ, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của quần chúng.
+ Xây dựng và thực hiện phong cách dân chủ: Phải gắn bó với tập thể, tôn trọng tập thể, đặt mình trong tập thể, lắng nghe ý kiến tập thể; Phải mở rộng dân chủ để phát huy sức mạnh của tập thể; Phải nhận trách nhiệm cá nhân, tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
+ Xây dựng và thực hiện phong cách nói đi đôi với làm: Phải nói đúng chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, không được xuyên tạc, không nói sai; Phải làm gương trong mọi công việc, ở mọi lĩnh vực, từ nhỏ đến lớn; Không được nói một đằng làm một nẻo, lời nói phải đi đôi với việc làm; Phải thực hiện khi đã hứa dù là với ai, với công việc gì, ở mọi lúc mọi nơi.


Thời gian và cách thức thực hiện: Theo 3 bước:
- Bước 1(tháng 2): Tổ chức trao đổi, thảo luận về nội dung chủ đề: “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”. (theo tài liệu tham khảo do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn và các văn bản có liên quan). Liên hệ đánh giá thực trạng việc thực hiện tại Chi bộ theo một số nội dung trọng tâm mà Chi bộ, cơ quan lựa chọn. (Chi bộ đã tổ chức thực hiện trong kỳ sinh hoạt tháng 02/2018)
- Bước 2 (tháng 3): Xây dựng kế hoạch, phương hướng để thực hiện đối với tập thể và cá nhân (thảo luận, thông qua tại Chi bộ, cơ quan)
+ Đối với tập thể: Xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung, đề ra giải pháp phù hợp để thực hiện.
+ Đối với cá nhân: Liên hệ bản thân, xây dựng kế hoạch đăng ký nội dung, giải pháp để thực hiện.
 - Bước 3: Kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện theo kế hoạch, phương hướng phấn đấu (tập thể, cá nhân) đã đề ra.
 + Tháng 4 – tháng 11: Bí thư chi bộ, Chánh Thanh tra Sở có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chủ đề năm 2018, qua đó uốn nắn, bổ sung điều chỉnh kế hoạch, phương hướng phấn đấu cho phù hợp với tình hình thực tiễn.
Đ/c Bí thư Chi bộ theo dõi, đôn đốc các cán bộ, đảng viên; Đ/c Chánh Thanh tra Sở theo dõi đôn đốc viên chức thực hiện.
+ Tháng 12/2018: Kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện theo kế hoạch phương hướng của tập thể, cá nhân gắn với phân loại đảng viên, công chức, viên chức cuối năm.


Các giải pháp thực hiện: Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Chi bộ, cơ quan Thanh tra Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tập trung thực hiện những giải pháp sau:


1. Xây dựng và thực hiện phong cách quần chúng:
- Không quan liêu, xa rời quần chúng, phải sâu sát cơ sở.
- Tham mưu ban hành các chủ trương, chính sách phù hợp quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân.
- Nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ. Quan tâm, chăm lo đến mọi mặt của đời sống nhân dân.
- Không cá nhân chủ nghĩa sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, chỉ lo vun vén cá nhân, không quan tâm đến tập thể.
- Không tham ô, tham nhũng, lợi dụng chức vụ quyền hạn cấu kết với đối tượng khác để trục lợi. Không dung túng bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực.
- Không đánh bạc, rượu chè bê tha, mê tín dị đoan. Không sa vào các tệ nạn xã hội, vi phạm thuần phong mỹ tục truyền thống văn hóa của dân tộc, chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội.


2. Xây dựng và thực hiện phong cách dân chủ:
- Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nguyên tắc tổ chức kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình.
- Trong tự phê bình không giấu giếm khuyết điểm, dám nhận khuyết điểm, khi có khuyết điểm thì thành khẩn, tự giác nhận kỷ luật. Trong phê bình không nể nang né tránh, không ngại va chạm, thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh, không lợi dụng phê bình để lấy lòng nhau, nịnh bợ hoặc vu khống, không bôi nhọ, chì trích, phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sáng.
- Không tham quyền lực, chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức, không kén chọn chức danh, vị trí công tác, chọn nơi có nhiều lợi ích, chọn việc dễ, bỏ việc khó, sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở nơi khó khăn. Không tìm các để vận động, tác động để tranh thủ phiếu bầu, phiếu tín nhiệm cho cá nhân một cách không lành mạnh.
- Không chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy khen thưởng, chạy tội… Không sử dụng quyền lực được gia để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.
- Không mất đoàn kết nội bộ, đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, không cục bộ, bè phai, kèn cựa địa vị, tranh chức, tranh quyền, không độc đoán, gia trưởng, thiếu dân chủ trong chỉ đạo điều hành.


3. Xây dựng và thực hiện phong cách nói đi đôi với làm:
- Có ý thức nghiên cứu học tập và vận dụng chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các đợt sinh hoạt chính trị và cập nhật kiến thức mới.
- Không nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lồi, chính sách của Đảng, Nhà nước, hạ thấp, phủ nhận những thành quả cách mạng. Không xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo lãnh đạo.
- Có quan điểm, bản lĩnh chính trị, vững vàng, kiên định lập trường, không dao động trước khó khăn, thử thách.
- Không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống.
- Có lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị, chân thành, trong sáng.
- Có tinh thần đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng nghiệp.
- Không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.
- Chấp hành sự phân công của tổ chức, cấp trên, yên tâm công tác.
- Không mắc bệnh thành tích, háo danh, phô trương, che giấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích, đánh bóng tên tuổi, thích được đề cao, ca ngợi, không chạy theo thành tích, chạy theo danh hiệu.
Chi bộ, cơ quan Thanh tra Sở đã tổ chức triển khai việc thực hiện chủ đề năm 2018 theo mục đích, yêu cầu đề ra. Căn cứ vào các tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn; hướng dẫn thực hiện của Đảng ủy cấp trên; các văn bản quy định của Nhà nước về cán bộ, công chức, viên chức; văn bản quy định chức năng nhiệm vụ của cơ quan; văn bản về phân công nhiệm vụ của cá nhân, thống nhất lựa chọn các nội dung để triển khai phù hợp với chi bộ, cơ quan. Sau khi Kế hoạch thực hiện được thống nhất thông qua tại cuộc họp, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong chi bộ, cơ quan Thanh tra Sở đã nhất trí quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt Kế hoạch đã đề ra (Bước 3) trong thời gian tới./.
 

 

Người viết bàiPhạm Thị Bích Liên CÁC TIN KHÁC

Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình năm 2022
Quyết định số 09/QĐ-SNN ngày 08/01/2016 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT NInh Bình về việc ban hành Nội quy, Quy chế Tiếp công dân của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình
Quyết định về việc ban hành quy chế tiếp nhận và xử lý thông tin qua đường dây nóng của Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình
Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2017, phương hướng nhiệm vụ 2018 tại sở Nông Nghiệp và PTNT Ninh Bình
Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài trong năm 2018 tại Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình
LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VIDEO
VĂN BẢN MỚI
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 2880753
Số người trực tuyến:26
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 Năm 2022
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
180.956
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 Năm 2022
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(98.7 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết:445 hồ sơ)

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Phố 4, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871174, Fax:02293.875824, Email: snnvptnt.snn@ninhbinh.gov.vn