CÔNG KHAI KHIẾU NẠI TỐ CÁO

+A =A -A

Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2017, phương hướng nhiệm vụ 2018 tại sở Nông Nghiệp và PTNT Ninh Bình

Thứ Năm, Ngày 12/03/2020
Ngày 01/02/2018, Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018

 (Ảnh: Đồng chí Vũ Nam Tiến – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình phát biểu chỉ đạo hội nghị)


Đồng chí Vũ Nam Tiến – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT – Chủ trì Hội nghị; Tham dự Hội nghị có: Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở; Lãnh đạo phòng Nông nghiệp, phòng Kinh tế các huyện, thành phố; toàn thể cán bộ phòng Thanh tra, pháp chế của các Chi cục trực thuộc Sở; cán bộ, công chức, viên chức Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT.
  Hội nghị đã nghe Đồng chí Nguyễn Văn Tuyên – Chánh Thanh tra Sở đọc Báo cáo Tổng kết công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2017; phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018. Qua báo cáo, ghi nhận những kết quả mà toàn ngành nông nghiệp và PTNT tại Ninh Bình đạt được trong năm 2017 trên các lĩnh vực, như:


Công tác chỉ đạo, điều hành và tuyên truyền phổ biến pháp luật: Trong năm, lực lượng thanh tra ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã chủ động, tích cực, bám sát sự chỉ đạo của Bộ, ngành, UBND tỉnh và thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước để tiến hành thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, đôn đốc thực hiện kịp thời và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác.
Công tác thanh kiểm tra: Năm 2017, Sở Nông nghiệp & PTNT đã triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra theo đúng kế hoạch đã được Giám đốc Sở phê duyệt; đồng thời thực hiện tốt các cuộc thanh kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của các cấp, các ngành và công tác quản lý tại địa phương.


Công tác tiếp công dân và xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh:
Trong năm 2017, Sở Nông nghiệp và PTNT đã bố trí cán bộ tổ chức tốt công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật.
Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật trong công tác phòng, chống tham nhũng.


Công tác xây dựng lực lượng: đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra được đào tạo, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác; từng bước xây dựng lực lượng thanh tra của Sở ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, đưa công tác thanh kiểm tra chuyên ngành ngày càng có chất lượng, hiệu quả.
    Bên cạnh những kết quả đạt được toàn ngành cũng gặp không ít những khó khăn xuất phát từ ý thức hành nghề, tuân thủ, nhận thức pháp luật của cơ sở sản xuất, kinh doanh; các quy định của pháp luật khi thực hiện trong thực tế; công tác tuyên truyền chưa thực sự hiệu quả, sự vào cuộc của các cơ quan chính quyền địa phương,..
    Báo cáo cũng đã đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác trong năm 2018:
     Trong công tác thanh tra: Tuân thủ pháp luật trong thanh kiểm tra; triển khai có hiệu quả, chất lượng việc thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được Giám đốc Sở phê duyệt; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật chuyên ngành và ý thức tuân thủ pháp luật của cơ sở, người dân; đôn đốc, kiểm tra thực hiện nghiêm túc các kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra,…

 

 

  Người viết bàiPhạm Thị Bích Liên


Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh: Triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư; xem xét, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo, giải quyết dứt điểm các vụ việc đông người, phức tạp; các vụ việc mới phát sinh không để tồn đọng, kéo dài, vượt cấp.


Công tác phòng, chống tham nhũng: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và triền khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách, giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tăng cường thanh tra, kiểm tra nội bộ, giải quyết đơn tố cáo, xử lý kịp thời các vi phạm tiêu cực có dấu hiệu tham nhũng.


Công tác xây dựng lực lượng: Xây dựng lực lượng thanh tra, kiểm tra trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh xây dựng văn hóa thanh tra, đạo đức nghề nghiệp thanh tra gắn với việc học tập và làm theo tấm gương dạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thanh tra kỷ cương, trách nhiệm, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.
Hội nghị đã nghe đồng chí Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở, đặc biệt là các Chi cục có chức năng, nhiệm vụ liên quan đến công tác kiểm tra vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm trao đổi các vấn đề đã đạt được trong năm 2017 và một số khó khăn gặp phải cần có sự chỉ đạo, vào cuộc của nhiều đơn vị, lĩnh vực như: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và thủy sản, Chi cục Thủy sản, Chi cục Chăn nuôi thú y.
Hội nghị đã biểu dương một số kết quả đạt được của UBND các huyện, Thành phố trong tỉnh, đặc biệt là sự phối hợp giữa phòng Nông nghiệp, phòng Kinh tế các huyện, thành phố với các cơ quan, đơn vị của Sở trong công tác  kiểm tra vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý.
Kết thúc Hội nghị, Đồng chí Vũ Nam Tiến – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở đã kết luận chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho lực lượng thanh tra chuyên ngành của Sở trong năm 2018, tập trung thực hiện các nhiệm vụ:


1. Triển khai kịp thời, có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra theo đúng kế hoạch đã được Giám đốc Sở phê duyệt; chú trọng thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm, thanh tra lại theo đúng quy định của Luật thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường thanh tra, kiểm tra thường xuyên.
2. Đối với thanh tra chuyên ngành dành khoảng 50% nguồn lực để thực hiện các Đoàn thanh tra, kiểm tra đột xuất; thanh, kiểm tra liên ngành, bên cạnh việc triển khai các Đoàn thanh kiểm tra theo kế hoạch. Việc thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra phải tuân thủ Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp và đảm bảo tránh chồng chéo.
3. Đổi mới phương pháp, cách thức chỉ đạo điều hành trong hoạt động thanh tra. Nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra cho từng cuộc thanh tra, kiểm tra; xác định rõ trách nhiệm, công việc của từng thành viên đoàn thanh tra, kiểm tra, thời gian, cách thức, nội dung tiến hành, biện pháp tổ chức thực hiện. Thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định, hướng dẫn về quy trình nghiệp vụ công tác thanh tra, kiểm tra.  
4. Thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Sở, giữa Sở Nông nghiệp và PTNT với công an tỉnh, các Sở, ngành và các cơ quan chức năng khác để điều chỉnh, tránh việc chồng chéo, trùng lắp. Chú trọng thực hiện việc sơ kết, tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời rút kinh nghiệm, nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ thanh tra và hiệu quả của hoạt động thanh tra, kiểm tra.
5. Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ công chức làm công tác thanh tra của Sở để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đầu tư các phương tiện, trang thiết bị, kinh phí phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra của Sở.
6. Lấy kết quả các cuộc thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị là một trong các tiêu chí bình xét thi đua khen thưởng cuối năm của các đơn vị./.
  CÁC TIN KHÁC

Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình năm 2022
Quyết định số 09/QĐ-SNN ngày 08/01/2016 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT NInh Bình về việc ban hành Nội quy, Quy chế Tiếp công dân của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình
Quyết định về việc ban hành quy chế tiếp nhận và xử lý thông tin qua đường dây nóng của Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình
Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài trong năm 2018 tại Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình
Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ, xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu
LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VIDEO
VĂN BẢN MỚI
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 2880708
Số người trực tuyến:29
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 Năm 2022
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
180.956
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 Năm 2022
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(98.7 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết:445 hồ sơ)

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Phố 4, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871174, Fax:02293.875824, Email: snnvptnt.snn@ninhbinh.gov.vn