NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2023)
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015 NĂM 2020

+A =A -A

Danh mục tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình

Thứ Ba, Ngày 30/06/2020

Quyết định số 474/QĐ-SNN ngày 29/6/2020 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT NInh Bình về việc Ban hành Danh mục và áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lƣợng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình. Tải về


Danh mục tài liệu:

STT

Tên tài liệu

Mã hiệu

Lần ban hành

Ghi chú

I. Thủ tục theo mô hình hệ thống quản lý chất lượng

1

Chính sách chất lượng

CSCL

01

Tải về

2

Mục tiêu chất lượng

MTCL

01

Tải về

3

Bản mô tả mô hình Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

BMT

01

Tải về

4

Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu và hồ sơ)

QT-01

01

Tải về

5

Quy trình quản lý rủi ro và cơ hội

QT-02

01

Tải về

6

Quy trình đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng

QT-03

01

Tải về

7

Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục

QT-04

01

Tải về

II. Quy trình giải quyết TTHC

1. Lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (01 quy trình)

8

Quy trình nghiệm thu hoàn thành các hạng mục đầu tư hoặc toàn bộ dự án được hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ

QT-KHTC-01

01

Tải về

2. Lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình (06 quy trình)

9

Quy trình thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh

QT-QLXDCT-01

01

Tải về

10

Quy trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước)

QT-QLXDCT-02

01

Tải về

11

Quy trình thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh

QT-QLXDCT-03

01

Tải về

12

Quy trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm

QT-QLXDCT-04

01

Tải về

13

Quy trình thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm (HSQT), hồ sơ dự sơ tuyển (HSDST), danh sách nhà thầu đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

QT-QLXDCT-05

01

Tải về

14

Quy trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

QT-QLXDCT-06

01

Tải về

3. Lĩnh vực Quản lý công sản ( 11 quy trình)

15

Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư

QT-KHTC-02

01

Tải về

16

Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công

QT-KHTC-03

01

Tải về

17

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước

QT-KHTC-04

01

Tải về

18

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các Điểm c,d,đ và e Khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

QT-KHTC-05

01

Tải về

19

Quyết định điều chuyển tài sản công

QT-KHTC-06

01

Tải về

20

Quyết định bán tài sản công

QT-KHTC-07

01

Tải về

21

Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ

QT-KHTC-08

01

Tải về

22

Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công

QT-KHTC-09

01

Tải về

23

Quyết định thanh lý tài sản công

QT-KHTC-10

01

Tải về

24

Quyết định tiêu hủy tài sản công

QT-KHTC-11

01

Tải về

25

Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại

QT-KHTC-12

01

Tải về

4. Lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường (03 quy trình)

26

Công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

QT-NVTH-01

01

Tải về

27

Công nhận lại doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

QT-NVTH-02

01

Tải về

28

Thủ tục Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

QT-KHTC-13

 

01

Tải về

5. Lĩnh vực giải quyết khiếu nại (02 quy trình)

29

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh

QT-TTr-01

01

Tải về

30

Giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp tỉnh

QT-TTr-02

01

Tải về

6. Lĩnh vực giải quyết tố cáo (01 quy trình)

31

Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh

QT-TTr-03

01

Tải về

7. Lĩnh vực tiếp công dân (01 quy trình)

32

Tiếp công dân tại tỉnh

QT-TTr-04

01

Tải về

8. Lĩnh vực xử lý đơn thư (01 quy trình)

33

Xử lý đơn tại cấp tỉnh

QT-TTr-05

01

Tải về

9. Lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng (05 quy trình)

34

Kê khai tài sản, thu nhập

QT-TCCB-01

01

 Tải về

35

Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

QT-TCCB-02

01

 Tải về

36

Xác minh tài sản, thu nhập

QT-TCCB-03

01

 Tải về

37

Tiếp nhận yêu cầu giải trình

QT-TTr-06

01

 Tải về

38

Thực hiện việc giải trình

QT-TTr-07

01

 Tải về

III. Quy trình quản lý nội bộ

39

Quy trình quản lý công văn đi, đến

QT-VP-01

01

 Tải về

40

Quy trình Lưu trữ hồ sơ tài liệu

QT-VP-02

01

 Tải về

41

Quy trình họp, xem xét của lãnh đạo

QT-VP-03

01

Tải về

42

Quy trình Đo lường sự thỏa mãn của khách hàng

QT-VP-04

01

Tải về

43

Quy trình giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa

QT-VP-05

01

Tải về

44

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo quy trình nội bộ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh

QT-VP-06

01

Tải về

45

Quy trình kiểm soát, rà soát thủ tục hành chính

QT-VP-07

01

 Tải về

46

Quy trình công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính bị sai sót, quá hạn

QT-VP-08

01

Tải về

47

Quy trình quản lý, vận hành và sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành (VNPT - ioffice)

QT-VP-09

01

Tải về

48

Quy trình quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong việc gửi, nhận và sử dụng văn bản điện tử tại Sở Nông nghiệp và PTNT

QT-VP-10

01

 Tải về

49

Quy trình trao đổi, xử lý, lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động của Sở Nông nghiệp và PTNT

QT-VP-11

01

 Tải về

50

Quy trình Quản lý và sử dụng xe công

QT-VP-12

01

 Tải về

51

Quy trình Mua sắm quản lý tài sản, trang thiết bị cơ quan

QT-VP-13

01

 Tải về

52

Quy trình Tạm ứng, thanh toán

QT-VP-14

01

 Tải về

53

Quy trình đánh giá cán bộ công chức, viên chức

QT-TCCB-04

01

 Tải về

54

Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ, công chức lãnh đạo do Sở quản lý

QT-TCCB-05

01

Tải về

55

Quy trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

QT-TCCB-06

01

Tải về

56

Quy trình bình xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật

QT-TCCB-07

01

Tải về

57

Quy trình tuyển dụng, thi tuyển cán bộ công chức, viên chức, người lao động

QT-TCCB-08

01

Tải về

  CÁC TIN KHÁC

LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VIDEO
VĂN BẢN MỚI
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 3539985
Số người trực tuyến:31
KÊNH TƯƠNG TÁC SỐ
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 11 Năm 2023
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
212.505
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 11 Năm 2023
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(100 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết:124 hồ sơ)

THĂM DÒ Ý KIẾN - BÌNH CHỌN
Theo bạn, trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT đã đưa đầy đủ các nội dung trong ngành trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Phố 4, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871174, Fax:02293.875824, Email: snnvptnt.snn@ninhbinh.gov.vn