HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 NĂM 2018

+A =A -A

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 năm 2018

Thứ Bảy, Ngày 17/11/2018
TT Tên văn bản Cơ quan ban hành Ngày tháng ban hành
1 Mục tiêu chất lượng năm 2018 Sở NN & PTNT 15/12/2017
2 Kế hoạch số 201/KH-SNN thực hiện duy trì, cải tiến, mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 năm 2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình Sở NN & PTNT 09/02/2018
3 Giấy mời số 08/GM-SNN Hướng dẫn việc rà soát các quy trình của hệ thống; triển khai kế hoạch đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008; hướng dẫn Quy trình đánh giá nội bộ. Sở NN & PTNT 12/2/2018
4 Công văn số 317/SNN-VP  V/v Hướng dẫn các đơn vị thực hiện duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng năm 2018. Sở NN & PTNT 15/3/2018
5 Giấy mời số 40/GM-SNN Đánh giá nội bộ nhằm tìm ra những điểm không phù hợp, đề ra các biện pháp khắc phục để việc duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của Sở đi vào nề nếp. Sở NN & PTNT 19/6/2018
6 Thông báo số 931/TB-SNN Chương trình và nội dung đánh giá nội bộ năm 2018. Sở NN & PTNT 27/6/2018
7 Quyết định số 445/QĐ-SNN V/v kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng, áp dụng, duy trì và mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình Sở NN & PTNT 04/9/2018
8 Biên bản số  01/BB-BCĐ đánh giá việc áp dụng duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO năm 2018 Ban Chỉ đạo ISO
06/9/2018
9 Giấy mời số 62/GM-SNN Hội nghị Công bố danh mục áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 năm 2018 Sở NN & PTNT 12/9/2018
10 Quyết định số 457/QĐ-SNN  Ban hành Danh mục áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Cơ quan Sở Nông nghiệp & PTNT Ninh Bình. Sở NN & PTNT 17/9/2018
11 Báo cáo số 281/BC-BNN Kết quả khắc phục sự không phù hợp năm 2018 Sở NN & PTNT 17/9/2018
12 Quyết định số 459/QĐ-SNN về việc công bố lại hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2008 Sở NN & PTNT 17/9/2018
13 Báo cáo tổng kết số 286/BC-SNN kết quả đánh giá nội bộ năm 2018 Sở NN & PTNT 18/9/2018
14 Báo cáo số 331/BC-SNN kết quả thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2018 Sở NN & PTNT  02/10/2018
15 Báo cáo số 332/BC-SNN kết quả thực hiện việc duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Sở NN & PTNT  02/10/2018
16
Các quy trình của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Sở NN & PTNT 28/6/2018
16.A  Thủ tục theo yêu cầu tiêu chuẩn    
16.1  Chính sách chất lượng Sở NN & PTNT 28/6/2018
16.2  Sổ tay chất lượng Sở NN & PTNT 28/6/2018
16.3  Mục tiêu chất lượng Sở NN & PTNT 28/6/2018
16.4  Quy trình kiểm soát tài liệu Sở NN & PTNT 28/6/2018
16.5  Quy trình kiểm soát hồ sơ Sở NN & PTNT 28/6/2018
16.6  Quy trình đánh giá nội bộ Sở NN & PTNT 28/6/2018
16.7  Quy trình kiểm soát sự không phù hợp Sở NN & PTNT 28/6/2018
16.8  Quy trình thực hiện hành động khắc phục Sở NN & PTNT 28/6/2018
16.9  Quy trình thực hiện hành động phòng ngừa Sở NN & PTNT 28/6/2018
16.10  Quy trình quản lý công văn đi, đến Sở NN & PTNT 28/6/2018
16.11  Quy trình tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa Sở NN & PTNT 28/6/2018
16.12  Quy trình đánh giá cán bộ công chức, viên chức Sở NN & PTNT 28/6/2018
16.B  Thủ tục hành chính áp dụng HTQLCL  
16.B1  Lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn  
16.13  Quy trình nghiệm thu dự án hoàn thành đối với dự án được hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ Sở NN & PTNT 28/6/2018
16.14  Quy trình nghiệm thu hạng mục, gói thầu của dự án được hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ Sở NN & PTNT 28/6/2018
16.B2  Lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình    
16.15  Quy trình thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh Sở NN & PTNT 28/6/2018
16.16  Quy trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) Sở NN & PTNT 28/6/2018
16.17  Quy trình thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh Sở NN & PTNT 28/6/2018
16.18  Quy trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm Sở NN & PTNT 28/6/2018
16.19  Quy trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm Sở NN & PTNT 28/6/2018
16.20  Quy trình thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu Sở NN & PTNT 28/6/2018
16.B3 Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn
   
 16.21  Công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Sở NN & PTNT 06/9/2018
16.22 Công nhận lại doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Sở NN & PTNT 06/9/2018
16.B4
Lĩnh vực Quản lý công sản    
16.23  Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Sở NN & PTNT 17/9/2018
16.24 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công Sở NN & PTNT 17/9/2018
16.25 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước Sở NN & PTNT 17/9/2018
16.26 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các Điểm a,b,c,d,đ và e Khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công Sở NN & PTNT 17/9/2018
16.27 Quyết định điều chuyển tài sản công Sở NN & PTNT 17/9/2018
16.28 Quyết định bán tài sản công  Sở NN & PTNT 17/9/2018
16.29 Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Sở NN & PTNT 17/9/2018
16.30 Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công Sở NN & PTNT 17/9/2018
16.31 Quyết định thanh lý tài sản công Sở NN & PTNT 17/9/2018
16.32 Quyết định tiêu hủy tài sản công Sở NN & PTNT 17/9/2018
16.33  Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại Sở NN & PTNT 17/9/2018

  CÁC TIN KHÁC

LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VIDEO
VĂN BẢN MỚI
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 2870961
Số người trực tuyến:54
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 6 Năm 2022
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
180.956
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 6 Năm 2022
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(98.7 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết:445 hồ sơ)

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Phố 4, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871174, Fax:02293.875824, Email: snnvptnt.snn@ninhbinh.gov.vn